تبلیغات
nazarihesab - روش محاسبة ادواری موجودی كالا
نویسنده :شعیب نظری
تاریخ:جمعه 20 آبان 1390-08:35 ق.ظ
روش محاسبة ادواری موجودی كالا

روش محاسبة ادواری موجودی كالا
در این روش كلیة خریدهای كالا ، در حسابی به نام خرید ثبت می شود. همچنین حسابهای جداگانه ای برای هزینه های مستقیم خرید ، برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی خرید نگهداری می شود. ( عكس روش دایمی )

عمده ترین روشهای قیمت گذاری موجودی كالا ( روش ادواری )
     روش اولین صادره از اولین وارده     ( FIRST IN – FIRST OUT ) FIFO
     روش اولین صادره از آخرین وارده     ( LAST IN – FIRST OUT ) LIFO
     روش میانگین با اعمال ضریب ( میانگین موزون )
     روش اقل قیمت تمام شده یا قیمت روز یا بازار
روش اولین صادره از اولین وارده     ( FIRST IN – FIRST OUT ) FIFO
مفهوم این روشاین است كه كالاهایی كه اول وارد انبار شده اول از انبار خارج گردد و در نتیجه كالاهایی كه در پایان دوره در انبار باقی می ماند همان كالاهایی هستند كه آخر وارد انبار شده و با قیمت جدید نیز خریداری شده است
مثال ( روش FIFO )
    تعداد    نرخ    مبلغ
موجودی اول دوره    300 عدد    20 ریال    000/6 ریال
خرید اول    200 عدد    25 ریال    000/5 ریال
خرید دوم     400 عدد    4 ریال    000/16 ریال
جمع     900 عدد        000/27 ریال
اگر بخواهیم قیمت 500 عدد موجودی پایان دوره را طبق روش فایفو اولین صادره از اولین وارده تعیین كنیم بر اساس این فرضیه قیمت موجودی باقیمانده به شرح زیر محاسبه می شود :
00/16 = 4 * 400
500/2 = 25 * 100
ارزش موجودی پایان دوره                500/18 = 500/2 + 000/16
ارزش كالای مصرف شده         500/8 = 500/18 – 000/27
روش اولین صادره از آخرین وارده ( LAST IN – FIRST OUT ) LIFO
مفهوم این روش این است كه كالاهایی كه اول وارد انبار شده اول از انبار خارج گردد و در نتیجه كالاهایی كه در پایان دوره در انبار باقی می ماند همان كالاهایی هستند كه آخر وارد انبار شده و با قیمت جدید نیز خریداری شده است.
مثال ( روش LIFO )
موجودی یكی از اقلام انبار مؤسسه ارمغان در پایان دوره 500 عدد می باشد اطلاعات دیگر در مورد این كالا به شرح زیر است :
    تعداد    نرخ    مبلغ
موجودی اول دوره    300 عدد    20 ریال    000/6 ریال
خرید اول    200 عدد    25 ریال    000/5 ریال
خرید دوم     400 عدد    4 ریال    000/16 ریال
جمع     900 عدد        000/27 ریال

اگر بخواهیم قیمت 500 عدد موجودی پایان دوره را طبق روش لایفو اولین صادره از آخرین وارده وارده تعیین كنیم بر اساس این فرضیه قیمت موجودی باقیمانده پایان دوره و ارزش كالای مصرف شده به شرح زیر محاسبه می شود :
     000/6 = 20 * 300
     000/5 = 25 * 200
     ارزش كالای پایان دوره         000/11 = 000/5 + 000/6
     ارزش كالای مصرف شده         000/16 = 000/11 – 000/27
روش میانگین موزون
در این روش میانگین قیمت هر واحد ، از تقسیم قیمت تمام شدة كالای آماده برای فروش به تعداد كالاهای آماده برای فروش محاسبه می گردد. حاصل این تقسیم بهای میانگین موزون هر واحد كالا را مشخص می نماید كه برای محاسبة ارزش موجودی پایان دوره و قیمت تمام شدة كالای فروش رفته مورد استفاده قرار می گیرد.
مثال ( روش میانگین موزون )
طبق مثال فوق ارزش كالای پایان دوره و مصرف شده طبق روش میانگین موزون عبارت است از :
     نرخ میانگین  = مقدار كالای آماده برای فروش / قیمت تمام شدة كالای آماده برای فروش
     ارزش كالای پایان دوره             000/15 = 500 * 30
     ارزش كالای مصرف شده         000/12 = 000/15 – 000/27
روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار
در این روش حسابدار از دو قیمت تمام شدة كالا و قیمت بازار هر كدام كه كمتر بود مبنای قیمت گذاری قرار می دهد.