تبلیغات
nazarihesab - امتحان حسابرسی تابستان 90
نویسنده :شعیب نظری
تاریخ:جمعه 20 آبان 1390-10:18 ق.ظ
امتحان حسابرسی تابستان 90نام درس: اصول حسابرسی 1                                                                نام مدرس:
نام و نام خانوادگی:                                                                 زمان لازم 45 دقیقه
 
1- طبق مقررات قانون تجارت ایران رسیدگی به صورتهای مالی شرکت سهامی عام توسط کدام یک از اشخاص زیرانجام می¬شود؟
الف) کارشناس رسمی دادگستری                                               ب)حسابرس منتخب هیأت مدیره                 
   ج)بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام                   د)حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
2- کدام یک از موارد زیر از عوامل ایجاد تقاضا برای خدمات حسابرسی نیست؟
        الف) تضاد منافع             ب) پیچیدگی صورتهای مالی         ج) مسئولیت قانونی حسابرسان             د) توسعه دامنه مبادلات اقتصادی
3- معیار مورد استفاده در حسابرسی صورتهای مالی ، کدام یک از موارد زیر است؟
      الف) عرف                          ب)قوانین موضوعه                 ج)استانداردهای حسابرسی                 د)استانداردهای حسابداری            
4- استقلال رأی، صلاحیت و آموزش فنی از جمله استانداردهای..................  می¬باشند.
       الف)رسیدگی                      ب)عمومی                              ج)اجرای عملیات                         د) گزارشگری
5- گزارش عدم اضهار نظر در چه شرایطی صادر می¬شود؟
      الف) عدم توافق اساسی وجود داشته باشد                                ب)ابهام ومحدودیت با اهمیت وجود داشته باشد             
      ج)ابهام و محدودیت اساسی وجود داشته باشد    د)محدودیت اساسی وجود داشته باشد                            
6- کدام یک از موارد زیر جزئ اصول بنیادی آئین رفتار حرفه ای است؟
     الف) برنامه ریزی              ب)استقلال                         ج) رازداری                            د)کیفیت خدمات
7- منظور از قصور حسابرس چیست؟
     الف)تحریف حقایق با اهمیت                                           ب) بی¬توجهی عمده نسبت به استانداردهای حسابرسی
     ج)انجام ندادن وظایف طبق استانداردهای حرفه ای                 د) اعمال نکردن مراقبتهای حرفه ای
8- طبق اصل ..........  حسابداران رسمی نباید به دارا بودن تخصصها یا تجربیاتی که فاقد آنها هستند، تظاهر کنند.
      الف)رازداری                         ب) صلاحیت حرفه¬ای                        ج)تضاد منافع                 د)درستکاری و بی طرفی
9- حسابرس هنگامی در رابطه با رسیدگی به صورتهای مالی به قصور در کشف یک تقلب با اهمیت متهم است که:
      الف) در رسیدگیهای خود از روشهای نمونه گیری آماری استفاده نکرده باشد
      ب) تقلب توسط یکی از کارکنان صاحبکار و با نادیده گرفتن کنترل¬های داخلی صورت گرفته باشد
      ج) مسئول رسیدگی به یک بخش عمده کار نتوانسته باشد رابطه نزدیک مدیر مالی و صندوقدار را کشف کند
      د) کار حسابرسی را با عجله و به طور غیر موثر برنامه¬ریزی کرده باشد    
10- برقراری تماس با صاحبکار جزء وظایف کدام یک از کارکنان موسسه حسابرسی است؟
      الف) سرپرستان                ب)مدیران                        ج) شرکا                           د)حسابرسان ارشد
11- قبل از پذیرش کار جدید ، حسابرس کدام یک از کارهای زیر را انجام نمی¬دهد؟
      الف)تماس با حسابرس قبلی                                                ب) زمانبندی اجرای روشهای حسابرسی                                
      ج)  بررسی توانایی انجام کار                                               د)تحقیق در مورد حسن شهرت مدیران صاحبکار
12- کدام مورد جزء مراحل حسابرسی نیست؟
      الف) بررسی سیستم کنترل داخلی                                   ب) اجرای آزمونهای رعایت، محتوا و تکمیل رسیدگی
        ج) صدور دستورالعمل و روشهای حسابرسی                    د) جمع¬آوری اطلاعات، بررسی پرونده دائمی و تشکیل پرونده جاری
13- کدام خطر ناشی از آزمونهای محتوای حسابرسی است؟
     الف) ذاتی                             ب) عدم کشف                                ج) کنترل                            د)حسابرسی
14- کدام یک از خطرهای زیر تحت کنترل حسابرس است؟
      الف) ذاتی                             ب) عدم کشف                              ج) کنترل                           د)حسابرسی
15- اهمیت با خطر حسابرسی رابطه .................... دارد.
     الف)مستقیم                           ب)مساوی                             ج) موازی                                د)معکوس
16- کدام یک از روشهای زیر از جمله روشهای کسب شناخت از کنترل داخلی نیست؟
    الف)مشاهده                        ب)پرس و جو                            ج)   تأییدیه                                 د)آزمون
17- کدام یک از روشهای مستند سازی اطلاعات سیستم کنترل داخلی ، ضعفهای سیستم کنترل داخلی را به وضوح نشان نمی¬دهد؟
     الف) پرسش¬نامه                   ب) نمودگر                          ج)  شرح نوشته                                د)موارد ب و ج
18- کدام آزمون ، آزمون کنترل محسوب نمی¬شود؟
     الف)بازبینی مدارک                ب) مشاهده رویه¬ها                ج) پرس و جو از کارکنان صاحبکار        د) تأییدیه مانده بانک
19- نامه مدیریت (گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی) معمولاً مورد استفاده کدام یک از اشخاص زیر نمی باشد؟
    الف) مدیر عامل                     ب)  سهامداران                     ج)هیأت مدیره                           د) مدیر امور مالی                    
20- کنترلهای داخلی به دو دسته ............ و .......... تقسیم می¬شوند.
     الف) اولیه و ثانویه                 ب) پایه و انضباطی                     ج) مالی و حسابداری                     د)مالی و عملیاتی

21- کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان و روشها و اسنادی است که در ارتباط با حفاظت دارائیها و ................... بکار گرفته می¬شود.
    الف)صدور مجوز معاملات       ب) قابلیت اتکای مدارک حسابداری        ج) مراحل تصمیم¬گیری مدیریت        د) دستیابی به اهداف اداری
22- بیشتر کار حسابرسان داخلی را کدام یک از انواع حسابرسی زیر تشکیل می¬دهد؟
    الف) حسابرسی مدارک           ب)حسابرسی رعایت                  چ) حسابرسی صورتهای مالی                  د)حسابرسی عملیاتی
23- برای شناخت ساختار کنترلهای داخلی، شواهدی که از طریق .................. بدست می¬آیند ، مناسب نیست.
    الف)پرسش                     ب)قضاوت                              ج)  آزمایش                             د) مشاهده
24- قابل اتکاترین شواهد حسابرسی عبارت است از :
      الف) نظرات کارشناسان       ب) صورتجلسات مجامع عمومی         ج) صورتجلسات هیأت مدیره       د) مشاهدات حسابرس
25- کدام یک از موارد زیر برای کشف اشتباهات با اهمیت در صورتهای مالی مورد رسیدگی، بکار می¬رود؟
     الف) بررسی کاربرگهای سال قبل         ب) ارزیابی خطر کنترل          ج) کنترلهای کامپیوتری              د) روش تحلیلی
26- از جمله دلایل اجرای روشهای تحلیلی شناسایی احتمال وجود ....................... است.
     الف)معاملات غیر عادی                                            ب) ضعفهای با اهمیت در کنترل داخلی
     ج) عدم رعایت روشهای مقرر کنترل داخلی                     د) تفکیک نامناسب وظایف حسابداری از سایر وظایف مالی
27- کدام رویداد که بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از انتشار گزارش حسابرسان روی می¬دهد ، نباید در صورتهای مالی افشا شود؟
       الف) انتشار سهام                                               ب) کاهش عمده در قیمت روز سهام
      ج) تخریب کارخانه در اثر آتش سوزی                      د)پایان گرفتن یک دعوای حقوقی که قبل از تایرخ ترازنامه در دادگاه مطرح بوده است
28- در انتخاب نمونه آزمایشی در حسابرسی، انتخاب نمونه بستگی دارد به:
      الف)رهنمودهای حسابرسی            ب) کفایت کنترلهای داخلی       ج) استانداردهای حسابرسی   د)روشهای مالی شرکت مورد رسیدگی
29- کدام مورد اثر بخشی حسابرسی را مورد تردید جدی قرار می¬دهد؟
      الف)  رد درست                         ب)رد نادرست                            ج) پذیرش نادرست                   د) پذیرش درست
30- خطر نونه گیری با اندازه نمونه، رابطه .............. دارد.
      الف)مستقیم                             ب) معکوس                             ج)مساوی                               د) موازی
31- کدام مورد بهترین تعریف کاربرگ است؟
        الف)  فرمهای خاص چاپی شامل جدولهای مختلف                 ب)فرمهای خاص چهارستونی، هشت ستونی و شانزده ستونی
        ج) تمام شواهد و مدارک پشتوانه اظهار نظر حسابرس             د) فرمهای خاص چاپی و شواهد مربوط به تأییدیه¬های ارسالی حسابرسی
32- کاربرگهای مربوط به حسابرسی سالانه شرکت مورد رسیدگی از جمله مدارک متعلق به کیست؟
      الف) صاحبکار                    ب) بازرس قانونی                    ج) حسابرس داخلی                   د)حسابرس مستقل
33- کاربرگی که برای اثبات ارتباط بین دو قلم کسب شده از منابع مختلف مورد استفاده قرار می¬گیرد، کاربرگ .............. نامیده می¬شود.
     الف)محاسباتی                     ب) صورت مغایرت                 ج) تجزیه و تحلیل                  د) مدارک موید
34- پرسش¬نامه کنترلهای داخلی ، قرارداد حسابرسی و بودجه زمانی چه نوع کار برگی محسوب می¬شوند؟
       الف) کاربرگ تفضیلی            ب) کاربرگ اصلی                    ج) کاربرگ عمومی              د)مدارک موید
35- حسابرسان مستقل مدارک رسیدگی به حسابهای هر سال را در کدام یک از پرونده های حسابرسی قرار می دهد؟
      الف) پرونده دائمی مشتریان        ب) پرونده جاری هر سال         ج) پرونده جاری هر سال و دائمی در صورت لزوم    د) پرونده مکاتباتی هر سال

   
                   
هر کاری که انجام می¬دهید در واقع دارید وقتتان را می¬فروشید ، آن را ارزان نفروشید.
موفق باشید
نظری