تبلیغات
nazarihesab - استهلاك انباشته
نویسنده :شعیب نظری
تاریخ:جمعه 20 آبان 1390-10:22 ق.ظ
استهلاك انباشته

استهلاك انباشته
حسابی است كه مجموع مبالغ هزینه استهلاك منظور شده برای یك دارایی ثابت را از زمان تحصیل نشان می دهد. این حساب یك حساب كاهندة دارایی است.

استهلاك انباشته
حسابی است كه مجموع مبالغ هزینه استهلاك منظور شده برای یك دارایی ثابت را از زمان تحصیل نشان می دهد. این حساب یك حساب كاهندة دارایی است.
ارزش دفتری
ماشین آلات         ***
استهلاك انباشته        ***
ارزش دفتری        ***
مثال ( استهلاك انباشته )
فرض كنید ماشین آلات یك كارخانه در تاریخ 1/1/80 به بهای 100 میلیون ریال تحصیل شده و عمر مفید آن پنج سال برآورد شده است. بنابراین سالانه 20 میلیون ریال در اثر استفاده به هزینه تبدیل می شود :
29/12    هزینه استهلاك ماشین آلات    000/000/2    
                         استهلاك انباشته ماشین آلات        000/000/2
    ثبت اصلاحی هزینه استهلاك        
در مثال فوق محاسبه ارزش دفتری پس از چهار سال به صورت زیر می باشد :
ماشین آلات             000/000/100
استهلاك انباشته                   000/000/80
ارزش دفتری            000/000/20
روشهای محاسبة استهلاك
    روش خط مستقیم یا اقساط مساوی
    روش نزولی با نرخ ثابت
    روش جمع ارقام سالها
روش خط مستقیم
در این روش فرض بر این است كه دارایی در طی عمر مفید خود به صورت یكنواخت مورد استفاده است. لذا برای محاسبه استهلاك درهر دوره از فرمول زیر استفاده می شود :
(دارایی شده تمام بهای-دارایی اسقاط ارزش  )/(مفید عمر سالهای )= استهلاك سالانه
مثال:
    استهلاك در صورتیكه ارزش اسقاط دارایی مذكور در پایان عمر مفید صفر باشد. :
    چنانچه بهای تمام شدة اثاثه اداری 000/000/1 ریال و عمر مفید آن 5 سال باشد مطلوبست تعیین هزینه استهلاك اثاثه اداری :
000/200 = 5 ÷ 000/000/1 = سالهای عمر مفید ÷ بهای تمام شده دارایی = هزینة استهلاك
هزینه استهلاك    000/200    
                        استهلاك انباشته        000/200
بابت احتساب هزینه استهلاك اثاثه اداری         
مثال:
استهلاك در صورتیكه ارزش اسقاط دارایی مذكور در پایان عمر مفید 000/100 ریال باشد :
سالهای عمر مفید ÷ ( ارزش اسقاط - بهای تمام شده دارایی ) = هزینة استهلاك
000/180 = 5 ÷ (000/100 - 000/000/1 )
    هزینه استهلاك    000/180    
                          استهلاك انباشته        000/180
    بابت احتساب هزینه استهلاك اثاثه اداری         

روش ماندة نزولی:
دراین روش هزینة استهلاك هر سال نسبت به سال قبل در طی عمر مفید دارایی كاهش می یابد و برای محاسبة آن كافی است كه ارزش دفتری دارایی ثابت ضربدر نزخ ثابتی كه برای آن دارایی تعیین شده است به دست آید. هزینه استهلاك به شرح زیر است :
نرخ استهلاك * ( ذخیره استهلاك – بهای تمام شدة دارایی ) = هزینة استهلاك
مثال ( روش ماندة نزولی )
چنانچه بهای تمام شدة اتومبیلی 000/000/7 ریال و نرخ استهلاك آن 25% و استهلاك انباشته آن 000/000/2 ریال و ارزش اسقاط اتومبیل 000/500/2 ریال پیش بینی شود ، هزینه استهلاك به شرح زیر است :
000/250/1 = 25% * ( 000/000/2 – 000/000/7 ) = هزینه استهلاك
روش جمع ارقام سنوات
در این روش قیمت تمام شدة دارایی با استفاده از ارقام سنوات عمر مفید آن تقسیم به نسبت می شود. مثلاً اگر عمر مفید یك دارایی 5 سال باشد جمع ارقام سنوات عمر مفید آن 15 سال خواهد بود ( 15 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ).
مثال
استهلاك ماشین آلاتی با ارزش 000/30 ریال به شرح زیر است :
    000/10 = 000/30 × 5/15 = استهلاك سال اول
    000/8 = 000/30 × 4/15= استهلاك سال دوم
    000/6 = 000/30 × 3/15 = استهلاك سال سوم
    000/4 = 000/30 × 2/15 = استهلاك سال چهارم
    000/2 = 000/30 × 1/15 = استهلاك سال پنجم