تبلیغات
nazarihesab - نمونه تأییدیه اشخاص
نویسنده :شعیب نظری
تاریخ:شنبه 21 آبان 1390-07:12 ب.ظ
نمونه تأییدیه اشخاص


تاریخ : ..............
شماره:...............

پیوست:..............


روی سربرگ صاحبکار تایپ شودشرکت:
خانم / آقای :

           بنا به درخواست حسابرسان این ............موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب(حسابداران رسمی)خواهشمند است مانده طلب/بدهی و مانده اسناد دریافتنی / پرداختنی خود را در تاریخ 29/12/1384 درمحلی که ذیل این نامه تعیین گردیده درج نموده و پس از امضاء و مهر آن مستقیما به آدرس تهران .................................................................. ارسال فرمائید. ضمنا در صورتی که علاوه بر موارد فوق  مطالب و تو ضیحات دیگری در رابطه با حسابهای فیمابین وجود دارد اعلام نماءید.


و من ا...التوفیق
مدیر مالی
................................................................................................................................................

موسسه حسا برسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب (حسابداران رسمی )

مانده طلب / بدهی و مانده اسناد دریافتنی / پرداختنی این شرکت / اینجانب...............................................
درتاریخ 29/12/1384 بصورت ذیل بوده است.
    مبلغ ـــ ریا ل


طلب :                                                                                                 .....................................
اسناد دریافتنی:                                                                                      .....................................
بدهی :                                                                                                 ....................................
اسناد پرداختنی:                                                                                     .....................................


جمع :                                                                                                 ....................................


سایر مطا لب و توضیحا ت :                                                                     ...................................

                                                                                                         مهر و امضاء