تبلیغات
nazarihesab - امتحان صنعتی 1
نویسنده :شعیب نظری
تاریخ:جمعه 20 آبان 1390-09:05 ق.ظ
امتحان صنعتی 1

1-    اطلاعات زیر در سال 1389 از دفاتر شرکت مختار استخراج شده است:
موجودیها    
89/12/29    89/01/01    
85,000    80,000    مواد مستقیم
80,000    75,000    کالای در جریان ساخت
100,000    125,000    کالای ساخته شده
        هزینه های واقع شده طی دوره:
160,000        مواد مستقیم مصرف شده
120,000        سربار کارخانه
460,000        جمع هزینه های تولید
580,000        بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
                                                                  مطلوب است: تهیه جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته که شامل تمامی موجودیهای ابتدا و پایان دوره باشد.
2-    سربار شرکت تولیدی اسرا برای هر ماه بر اساس 000،5 ساعت کار مستقیم به شرح زیر پیش¬بینی شده است:
سربار متغیر          000،140   ریال
سربار ثابت           000،120   ریال
                        000،260    ریال
سربار متغیر و ثابت واقعی شرکت در پایان سه ماهه اول سال 1389 برای 000،13 ساعت کارکرد واقعی به ترتیب 000،405 ریال و 000،342 ریال گزارش شده است.
مطلوب است: محاسبه    الف) نرخ جذب سربار متغیر و ثابت
                              ب) سربار جذب شده در سه ماهه اول سال 1389
                              ج) اضافه یا کسر جذب سربار
                              د) بودجه مجاز سربار بر اساس ساعت کار واقعی
                              ه) انحراف هزینه سربار
                              و) انحراف ظرفیت سربار
3- مانده برخی از حسابهای شرکت اسفندیار در اول بهمن ماه عبارت است از :
مواد 000،700 ریال، کالای در جریان ساخت 000،800 ریال و کالای ساخته شده 000،900 ریال.
عملیات زیر طی بهمن ماه به وقوع پیوسته است:
الف)خرید مواد به طور نسیه 000،370 ریال.
ب)مواد به مبلغ 000،450 ریال از انبار جهت دوایر تولیدی ارسال گردیده است
ج) درخواستهای مواد غیر مستقیم بالغ بر 000،30 گردید.
د) جمع هزینه¬های حقوق و دستمزد طی ماه بالغ بر 000،000،1 ریال می¬باشد که شامل 000،100 ریال حقوق کارکنان اداری و فروش است. کارتهای اوقات کار نشان می¬دهد که هزینه دستمزد مستقیم 000،700 ریال می¬باشد. (مالیات10%، بیمه سهم کارفرما23%، و بیمه سهم کارگر به نرخ 7% محاسبه می¬شود)
ه) خالص حقوق و دستمزد بهمن ماه پرداخت گردید.
و) هزینه¬های متفرقه تولید به مبلغ 000،170 ریال پرداخت گردید.
ز) سربار کارخانه به میزان 75% هزینه دستمزد مستقیم به حساب تولید منظور می¬گردد
ح)بهای تمام شده کالای ساخته شده طی ماه بالغ بر 000،500،1 ریال گردید و کالای آماده برای فروش به مبلغ 000،200 در پایان ماه در قسمت ارسال، موجود بود.
ط) صورتحسابهای صادره برای مشتریان بابت کالاهای ارسالی طی ماه بالغ بر 000،100،2 ریال گردید.
ی) مشتریان مبلغ 000،800،1 ریال به طور علی¬الحساب پرداخت نموده اند.
مطلوب است: ثبت عملیات بهمن ماه در دفاتر روزنامه و حسابهای دفتر کل با استفاده از یک حساب کالای در جریان ساخت
3-    شرکت اسرا طی مهر ماه سال 1389 عملیات خود را آغاز کرده است و طی ماه مذکور سه سفارش از مشتریان دریافت نموده است. با توجه به نوع سفارشات، شماره های 11 و 21و 31 برای سفرشات مذکور انتخاب شدند. طبق قرارداد، بابت سفارش 11 مبلغ 000،200 ریال، بابت سفارش 21 مبلغ 000،300 ریال و بابت سفارش 31 مبلغ 000،100 ریال به عنوان پیش دریافت، از سفارش دهندگان دریافت گردید. سایر اطلاعات مهرماه به شرح زیر بوده است:
الف) خرید مواد به مبلغ 000،700 ریال که 000،200  ریال آن نقدی بوده است.
ب) بهای مواد ارسالی به تولید 000،500 ریال بوده است ، که از این مبلغ 000،460 ریال آن مستقیم و مابقی  غیر مستقیم بوده است. از مواد مستقیم ارسالی به تولید 000،160 ریال آن برای سفارش11 و 000،100 ریال مربوط به سفارش21 و 000،200 ریال آن مربوط به سفارش 31 بوده است.
ج) حقوق و دستمزد مهر ماه 000،000،1 ریال بوده است. نرخ بیمه کارگر و کارفرما به ترتیب 7% و 23% و نرخ مالیات 10% می¬باشد. از حقوق و دستمزد مهرماه 60% آن مستقیم تولید، 20% آن غیر مستقیم تولید، 15% آن مربوط به کارکنان فروش و مابقی مربوط به پرسنل اداری است. از حقوق و دستمزد مستقیم این ماه 000،150 ریال مربوط به سفارش 11 مبلغ 000،250 ریال مربوط به سفارش 21 و مابقی مربوط به سفارش 31 بوده است. حقوق و دستمزد خالص و کسورات بیمه و مالیات در پایان ماه پرداخت شد.
د)سربار ساخت بر مبنای 75% دستمزد مستقیم به سفارشات منظور می¬شود.
ه) استهلاک ماشین¬آلات برای این ماه 000،4 ریال محاسبه شده است، اجاره کارخانه 000،6 ریال نقداً پرداخت شد و اقلام متفرقه سربار 000،12 ریال است که نصف آن نقداً پرداخت شده است.
و) سفرش 11 و 31 تکمیل و به انبار محصول انتقال یافتند.
ز) سفارش 31 طبق قرار داد تحویل مشتری گردید و مبلغ آن دریافت شد، اما 5% بهای فروش به عنوان تضمین حسن انجام کار یک ماه پس از تحویل دریافت می¬شود. قرارداد فروش این سفارش حاکی از تعین قیمت فروش نهایی به بهای ساخت کالا به اضافه 30% آن به عنوان سود ناخالص است مشروط به این که از مبلغ 000،800 ریال تجاوز نکند.
ح) در پایان مهر ماه سفارش 21 در جریان ساخت بود و سفارش 11 به عنوان کالای تکمیل شده در انبار موجود بود.
ط) اضافه (کسر) جذب سربار به حساب بهای ساخت کالای فروش رفته بسته شود.
مطلوب است: ثبتهای روزنامه در دفاتر شرکت اسرا و سپس تهیه و تنظیم کارت سفارش در مهرماه