تبلیغات
nazarihesab - بازنشستگی وسایر مزایای بعد ازآن
نویسنده :شعیب نظری
تاریخ:جمعه 20 آبان 1390-09:22 ق.ظ
بازنشستگی وسایر مزایای بعد ازآن

بازنشستگی وسایر مزایای بعد ازآن
•    مقدمه
•    کلیات طرحهای بازنشستگی
•    تدوین وتوسعه استانداردهای حسابداری طرح های بازنشستگی
مقدمه :
در حسابداری طرحهای بازنشستگی وسایر مزایای بعد از آن ، ما به دنبال شناسایی هزینه ها و
بدهی های شرکت کارفرما می باشیم .
که از دورویکرد درآمدفروش – هزینه (دراستانداردهای قدیمی تر ) ورویکرد دارایی – بدهی (دراستانداردهای جدید تر) در تهیه صورت های مالی استفاده می شود .
طرح های بازنشستگی :
طرح بازنشستگی شامل توافق هایی(ترتیباتی ، قرارداد هایی) بین کارفرما وکارکنان برای پرداخت مستمری کارکنان طی دوران بازنشستگی آنان توسط کارفرما است که مزایای بازنشستگی نامیده می شود .

  انواع طرح های بازنشستگی :
١-  طرح های متضمن کسور بازنشستگی تعریف شده:  طرح هایی هستند که که در آن ارزش آتی کسور بازنشستگی دریافتی از کارکنان مزایای بازنشستگی را تشکیل می دهد . مزایا این قبیل از طرحها متغیر است وبه میزان کسور بازنشستگی وسود حاصل از سرمایه گذاری این وجوه بستگی دارد  ، وبه دلیل اینکه مزایا تابعی از کسور بازنشستگی انباشته است به آن کسور بازنشستگی گفته می شود .  
۲-  مزایای تعریف شده : طرحهایی که مزایای بازنشستگی را برحسب مبلغ معینی پول (که معمولا درسنوات خدمت ضرب می شود )ویا براساس فرمول کلی مبتنی بر حقوق ودستمزد تعریف می شود .
در مواردی که مزایا برمبنای فرمول کلی تعریف می شود ، دو راه حل وجود دارد :
•    مزایا بر متوسط حقوق ودستمزد طی سنوات خدمت مبتنی است که این مبلغ متوسط ، در سنوات خدمت ضرب می شود .
     سنوات خدمت     × متوسط حقوق ودستمزد طی سنوات خدمت
•    پرداخت نهایی : مزایای بازنشستگی برآخرین حقوق ودستمزد (یا متوسط حقوق ودستمزد چند سال آخر خدمت ) مبتنی می باشد که این مبلغ در سنوات خدمت ضرب می شود .
      سنوات خدمت     × آخرین حقوق ودستمزد (متوسط حقوق ودستمزد چند سال آخر خدمت )
روش های پرداخت مزایای بازنشستگی در طرحهای بازنشستگی متضمن مزایای تعریف شده :
    تمامی مزایا بازنشستگی در تاریخ بازنشستگی یک دفعه پرداخت شود .
    مزایای بازنشستگی به صورت مستمری در طول عمر کارکنان یاوراث قانونی به آنان پرداخت شود .
مزایای متعلقه : مزایای متعلقه در دوره ای تحقق می یابد که کارکنان باید در طرح بازنشستگی عضویت داشته باشند تارسما مشمول دریافت مزایای بازنشستگی شوند. پس از طی دوره تعیین شده در طرح ، تعهد رسمی بین طرح بازنشستگی وکارکنان ، براساس موارد مندرج درطرح ، ایجاد می شود  .
نحوه محاسبه مزایای متعلقه :
     سنوات خدمت در طرح بازنشستگی  × پایه حقوق (درج شده در فرمول مزایا )
ارزش مزایای متعلقه همانند مزایای بازنشستگی با گذشت هر سال افزایش می یابد(در دوره تعلق مزایا ) ودر هنگام بازنشستگی ، ارزش مزایای متعلقه مساوی مزایای بازنشستگی است .
طرحهای با یک یا چند کارفرما :
یکی از ویژگی طرحهای بازنشستگی این است که در آن یک یا چند کارفرما می تواند شرکت داشته باشند . طرحهای با چند کارفرما معمولا در نتیجه توافقهای دسته جمعی تعدادی از کارفرمایان وتشکل های کارکنان به وجود می آید . که بر روش های حسابداری نیز تاثیر می گذارد .
انواع روش های سپرده گذاری
    سپرده گذاری به روش محاسبات بیمه ای
اصل زیر بنای سپرده گذاری به روش محاسبات بیمه ای این است که مبالغ سپرده گذاری سالانه طرح بازنشستگی به نحوی محاسبه شود که مبلغ انباشته آن به اندازه پرداخت مزایای بازنشستگی را بکند . که مدل های مختلفی برای تامین مالی به این روش وجود داردکه در نهایت در تمام این مدل ها وجوه سپرده شده در صندوق بازنشستگی وجوه مورد نیاز برای پرداخت مزایا بازنشستگی مورد انتظار تامین می کند .
مزایا این روش : در این روش گردش وجوه نقد هموارتر است وسپرده گذاری تقریبا  مشابه روشهای محاسبه استهلاک است ( در نهایت مزایای بازنشستگی درتمامی مدل های این روش درزمان بازنشستگی یکسان است)
به میزان  افزایش مزایای انباشته بازنشستگی را در هر دوره مالی هزینه خدمت ، یا هزینه نرمال و مزایای انباشته شده تا این تاریخ را بدهی محاسبات بیمه ای می نامند .
    روش سپرده گذاری نهایی :
دراین روش کارفرما مزایای بازنشستگی را در تاریخ بازنشستگی تامین می کند .

پیچیدگی های سپرده گذاری در صندوق بازنشستگی
١- هنگامی که طرح بازنشستگی در یک تاریخ معین شروع اما به کارکنان در ازای خدمات قبل از طرح نیز امتیازاتی داده می شود.
در این گونه موارد مزایای مبتنی برمحاسبات بیمه ای انباشته شده اما وجوه لازم برای پشتیبانی آن به صندوق بازنشتگی واریز نشده است . این تفاوت اصطلاحا مزایای بدون پشتوانه مالی نامیده می شود .
    مانده وجوه صندوق < مزایای بازنشستگی مبتنی بر محاسبات بیمه ای = مزایای بدون پشتوانه مالی
نحوه برخورد متخصصین ریاضیات بیمه ای با مزایای بدون پشتوانه مالی
    علاوه بر هزینه خدمت سالانه (محاسبه شده قبلی ) همه ساله مبلغی اضافی به صندوق بازنشستگی واریز می شود تا کسر مانده صندوق جبران گردد.
    برای خدمت باقیمانده کارکنان مبلغ واریز شده به صندوق بازنشستگی مجددا به نحوی محاسبه می شود تا از تساوی مانده وجوه صندوق با مزایای مورد انتظار متعلقه به کارکنان اطمینان حاصل شود . (هزینه خدمت برای سالهای باقیمانده خدمت کارکنان از اول حساب می شود . )

۲- در موارد ی که طرح بازنشستگی تعدیل می شود و موجب تغییر مزایای بازنشستگی وتسری آن به سالهای خدمت قبل از تعدیل نیز می شود. همانند روش قبل عمل می شود.
٣- درمواردی که مفروضات محاسبات بیمه ای با تجربیات بعدی اجرای طرح بازنشستگی متفاوت است . که در این گونه موارد سود یا زیان محاسبات بیمه ای ایجاد می شود .
مفروضاتی که درروش سپرده گذاری مبتنی بر محاسبات بیمه ای متخصصین باید قبول کنند .
    خروج کارکنان از طرح در دوره های آتی
    آثار میزان حقوق ودستمزد آتی بر مزایای بازنشستگی مورد انتظار
    نرخ بازده ای که از سرمایه گذاری وجوه صندوق بازنشستگی تحصیل
می شود .
اگر درعمل اجرای طرح با مفروضات بالا متفاوت باشد ، وجوه صندوق بازنشستگی نیز بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد نیاز خواهدبود .
مبلغ مورد نیاز > مانده وجوه صندوق بازنشستگی  = زیان محاسبات بیمه
مبلغ مورد نیاز < مانده وجوه صندوق بازنشستگی  = سود  محاسبات بیمه

روش های سپرده گذاری مبتنی بر محاسبات بیمه ای :
١- روش مزایای انباشته :
 بکار گیری روش مزایای انباشته موجب می شود که هزینه بیشتری در سالهای آخر خدمت و هزینه کمتری در سالهای اول خدمت (درمقایسه با روش مزایای پیش بینی شده) شناسایی گردد .  این روش در هر دو روش تامین کسری مزایای انباشته بدون پشتوانه به کار گرفته می شود . دلیل نام گذاری این روش هم به دلیل انباشت مزایا با استفاده از میزان حقوق جاری وسنوات خدمت کارکنان است که اندازه گیری  می شود تا مزایای جاری ارزشیابی گردد.
عیب : افزایش حقوق آتی کارکنان را لحاظ نمی کند .
۲- روشهای مزایای پیش بینی شده :
در روش مزایای پیش بینی شده ، هزینه ها طی سنوات خدمت به طور یکنواخت تری محاسبه وشناسایی می شود .
تمایز بین روش های سپرده گذاری مبتنی بر محاسبات بیمه ای :
    محاسبه انفرادی برای هر کارمند یا محاسبه جمعی است .
در محاسبه انفرادی ، نرخ های سپرده گذاری برای افراد محاسبه می شود وحاصل جمع آنها جمع مبلغ سپرده گذاری طرح را تعیین می کند اما در محاسبه جمعی محاسبات سپرده گذاری برای کل طرح بازنشستگی انجام می گیرد .
    طریقه سپرده گذاری برای مزایای انباشته بدون پشتوانه مالی است .
مسائل حسابداری مرتبط با طرحهای بازنشستگی
متضمن مزایا ی تعریف شده:
زمانی که کارفرما همه ساله الزامات خودرا از لحاظ سپرده گذاری انجام دهد ، مزایای انباشته ، پشتوانه مالی کامل خواهد داشت .
    زمانی که مزایای بازنشستگی مستقل از میزان سپرده گذاری کارفرما تعریف شده باشد . سوال اصلی این است که آیا کارفرما در مورد پشتیبانی مالی هزینه پیش بینی شده برای مزایای بازنشستگی متعهد است یا خیر
پاسخ به این سوال می توانداینگونه باشد که باید در قبال مزایای بدون پشتنوانه مالی بدهی شناسایی شود .  
    سوال دیگر حسابداری مربوط به شناسایی واندازه گیری هزینه سالانه طرح بازنشستگی می باشد . که آیا این هزینه مبتنی بر حسابداری نقدی است یا تعهدی
تدوین وتوسعه استانداردهای حسابداری طرحهای بازنشستگی
ARB# 36
در سال ١۹۸۴میلادی بولتن تحقیقات حسابداری شماره ٣۶ به عنوان اولین استاندارد حسابداری طرحهای بازنشستگی در آمریکا انتشار یافت . موضوع مربوط به مزایای انباشته بدون پشتوانه مالی مد نظر بود که سه روش برای این موضوع مطرح شد .
    اصلاح دوره های قبل : زیر ا مزایای انباشته مربوط به سنوات خدمت کارکنان در دوره های قبل بوده است و از مفهوم سود جاری مد نظر بود  
    منظور کردن مبلغ اصلاح به هزینه سال جاری وطبقه بندی آن به عنوان اقلام غیر مترقبه مد نظر بود . که مفهوم شمول کلی سود پیروی می شود .
    مزایای انباشته بازنشستگی بدون پشتوانه مالی ، به دوره جاری ودوره های آینده تخصیص می یابد . که دلیل آن تامین این مزایا به دوره های باقیمانده از خدمت کارکنان توزیع وتخصیص یابد که مبتنی بر اصل تطابق است.

ARB# 47
مفهوم بدهی مربوط به طرح های بازنشستگی برای اولین بار در این استاندارد مطرح شد .که توصیه می کند مزایای بازنشستگی متعلقه بدون پشتوانه مالی در ترازنامه منعکس یابد. گزارش افزایش مزایای بازنشستگی بدون پشتوانه مالی در صورت سود وزیان ضرورت یافت .

APB# 8
در این استاندارد حرکت از سمت حسابداری نقدی به سمت حسابداری تعهدی است و سپرده گذاری به روش محاسبات بیمه ای وشناسایی هزینه ها برمبنای آن مورد پشتیبانی قرار گرفت . واز رویکرد درآمد فروش – هزینه واصول کلی اندازه گیری هزینه پیروی می کند .
SFAS#35
در این استاندارد ، طرح بازنشستگی به عنوان یک واحد حسابداری گزارشگر تعریف شده است و استانداردهایی را برای اندازه گیری وگزارش دارایی ها وتعهدات آن تدوین شده
است . که واحد گزارشگر مجزا از واحد انتفاعی پشتیبان را توصیه واستاندارد های حسابداری مربوط به آن را تدوین کرده است . دارایی های برحسب ارزش جاری بازار وتعهدات برحسب مزایای انباشته اندازه گیری می شوند ولی افزایش حقوق آتی کارکنان لحاظ
 نمی شود . وتعهدات طرح بازنشستگی در صورت های مالی واحد پشتیبان (کارفرما ) انعکاس   نمی یابد .


SFAS#36
که برگرفته ازAPB # 8  است که مواردی زیر هم به آن اضافه شده است :
١- شرح اساسی طرح بازنشستگی    
۲- بیان کلی روش سپرده گذاری برای طرح
٣- موضوعاتی که بر قابلیت مقایسه بین دوره های مالی تاثیر بگذارد
      ۴- دارایی ها بر اساس استاندارد SFAS#35 اندازه گیری شده است .
      ۵-  مزایای انباشته که به روش محاسبات بیمه ای براساس SFAS#35  اندازه گیری شود
     ۶- نرخ سود تضمین شده در محاسبات بیمه ای
      ۷- تاریخ انجام محاسبات بیمه ای
تغییر عمده این روش افشای مزایای انباشته به تفکیک مزایای متعلقه ومزایای تعلق نگرفته است .
SFAS#87
این استاندارد در حال حاضر در کشور امریکا قابلیت اجرا دارد ، که موجب دستیابی به یکنواختی بیشتر در اندازه گیری هزینه تحقق یافته طرح بازنشستگی شده است . زیرا در این استاندارد ، تنها یک روش محاسبات بیمه ای برای اندازه گیری هزینه توصیه شده که در آن افزایش حقوق آتی نیز لحاظ شده است .
 دراین استاندارد هزینه تحقق یافته ادواری طرح بازنشستگی از اقلام زیر تشکیل شده است :
١- هزینه خدمت سال ، با بکارگیری روش محاسبات بیمه ای مزایای انباشته شده وبا احتساب حقوقهای پیش بینی شده آینده
درمحاسبه این جزء قبول چند فرض حایز اهمیت است :
    اولا میزان حقوق آتی باید برآورد شود
    دوما مفروضات مربوط به محاسبات بیمه ای مثل کناره گیری ، فوت ، بازنشستگی زود هنگام و... که احتمال ایجاد تعهد برای طرح ایجاد می کند در محاسبات در نظر گرفته شود .
    نرخ تنزیل مناسب برای محاسبات در نظر گرفته شود .
۲ -  هزینه بهره سال مرتبط با افزایش ارزش فعلی مزایای انباشته که به روش مزایای تحقق یافته در محاسبات بیمه ای ونرخ تنزیل مفروض اندازه گیری شده است .
٣- برای محاسبه بازده مورد انتظار دارایی های طرح ارزش متعارف داراییها این طرح  برآورد گردد.
۴ – تخصیص سیستماتیک هزینه های خدمت شناسایی نشده دوره های قبل وتخصیص آن دوره ها باقیمانده از خدمت کارکنان . (که این تخصیص بیشتر به روش مستقیم است )

۵- تخصیص سیستماتیک سود (زیان ) محاسبات بیمه ای در صورتی که مبلغ آن از ١۰ درصد ارزش متعارف داراییهای طرح یا تعهدات پیش بینی شده آن (هرکدام بزرگتر باشد ) تجاوز نکند . همانند جز چهار با آن برخورد می شود .
۶– تخصیص به روش خط مستقیم خالص تعهدات شناسایی نشده یا خالص داراییهای شناسایی نشده خالص در تاریخ قبول واجرای استاندارد در بند  ۵ وقبول دوره ١۵ ساله در صورتی که متوسط سنوات خدمت کارکنان کمتر از ١۵ سال باشد .
                                                                        هزینه دوره  > مبلغ سپرده گذاری سال = بدهی  طرح
                                                          هزینه دوره  <  مبلغ سپرده گذاری سال = دارایی  طرح
الزامات افشاء مندرج دراین استاندارد با رویکر د دارایی –  بدهی هم آهنگی دارد
SFAS # 88
در موارد پایان دادن به طرح بازنشستگی یا کاهش چشمگیر آن SFAS # 88 قواعد جداگانه ای را برای شناسایی واندازه گیری سود یا زیان شرکت کارفرما توصیه کرده است .
سود یا زیان حسابداری : تفاوت مانده های داراییها وبدهیهای طرح بازنشستگی پس از اجرای استاندارد شماره ۸۸ به علاوه هرگونه دارایی بدست آمده از طرح بازنشستگی منهای اقلام داراییهای که شرکت کارفرما باید برای پایان دادن یا کاهش طرح بازنشستگی اختصاص دهد .
منشا ایجاد بدهی در SFAS # 6
١- تعهدات قراردادی که براثر انعقاد قرارداد ایجاد شده است ولازم الاجرا ست .
 ۲- تعهدات سازنده یا ضمنی که ممکن است به طور ضمنی نوشته نشده باشد اما به طور ضمنی می توان آنرا استنتاج کرد مثل پاداش که در قرارداد نیامده ولی تحقق یافته است.  ٣- تعهدات مبتنی بر اصول اخلاقی  که هیچگونه کار مبتنی برقراردادانجام نشده است اما براساس موازین اخلاقی تعهداتی وجود دارد . که این نوع تعهدات در ترازنامه انعکاس  نمی یابد.
قبل از شناسایی بدهی از دیدگاه حسابداری ، سه نوع آزمون باید انجام شود :
    وظیفه ای از لحاظ انتقال دارایی یا ارائه خدمات در آینده به عهده واحد انتفاعی است .
    این وظیفه غیر قابل اجتناب است
    رویداد موجد تعهد قبلا به وقوع پیوسته است .

انواع بدهی  بیانیهSFAS # 6 وارتباط آن با SFAS # 87
بدهی های قراردادی :
چنانچه یک طرح بازنشستگی دواطلبانه متوقف شود ، کارفرما در قبال تمامی مزایای تحقق یافته بدهی حقوقی دارد که این مزایا می تواندتعلق گرفته یا تعلق نگرفته باشد . که ارزش تقریبی طرح هنگام توقف ، از طریق سپرده گذاری برای مزایای تحقق یافته قابل برآورد است (بدون لحاظ کردن حقوق آتی )که این مبلغ براساس استاندارد شماره ۸۷  شناسایی ومترادف بدهی است. حتی اگر طرح متوقف نشود کارفرما در قبال سپرده گذاری به ازای مزایای تحقق یافته بدهی دارد .
بدهی های اقتصادی وقراردادهای ضمنی طرح های بازنشستگی :
نوع دیگر بدهی در طرحهای بازنشستگی قرارداد طرح بازنشستگی به عنوان قرارداد ضمنی بلندمدتی تلقی می شود که براساس آن قصد پرداخت مزایای بازنشستگی بر اساس پول با قدرت خرید ثابت وجود دارد . در استاندارد ۸۷ برای محاسبه هزینه تحقق یافته طرح بازنشستگی وجود یک قرارداد ضمنی فرض می شود .
  132 #SFAS
قصد وضع کنندگان این استانداردتسهیل پیش بینی گردش وجوه نقد وسود خالص آتی وهمچنین تحلیل کیفیت سود آوری است . که این موارد افشا به شرح زیر وجود دارد :
١-  مانده اول وآخر دوره تعهدات پیش بینی شده مربوط به مزایای بازنشستگی وارزش متعارف دارایی های طرح بازنشستگی
۲- اجزای هزینه های طرح
٣- مانده هزینه های مستهلک نشده مربوط به سنوات خدمت قبل وسود یا زیان شناسایی نشده
۴- نرخهای تنزیل، بازده مورد انتظار داراییهای طرح و روند نرخ های آتی خدمات بهداشتی
استاندارد شماره ۲۶
    هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری
این استاندارد از سال ١۹۸۸ قابلیت اجرا داشته ومواردی را مشابه SFAS#87 توصیه کرده است ومکمل استاندارد بین اللملی شماره ١۹ است .
نتایج اقتصادی (تحقیقات انجام شده ):
بعضی از تحقیقات موضوع بدهی محسوب کردن مزایای بازنشستگی بدون پشتوانه مالی بررسی شده که در صورت بدهی محسوب کردن این مزایا انتظار می رود که ارزش سهام شرکت کاهش یابد . زیرا حقوق مازاد سهامداران آن کاهش می یابد که بعضی از این پژوهش ها به این نتیجه رسیده است .
رده بندی کردن اوراق قرضه (مشارکت )تحت تاثیر این بدهی ها قرار می گیرد، یعنی رده بندی اوراق قرضه پایین ترونرخ سود آن بالاتر است.
اجرای  SFAS#87 از لحاظ کاهش قابلیت انعطاف ، بر صورت سود وزیان نیز اثر می گذارد .
سایرمزایای دوران بازنشستگی
سایر مزایای دوران بازنشستگی شامل خدمات بهداشتی  ، بیمه عمر وسایر مزایای رفاهی نظییر ارائه خدمات حقوقی ، مسکن یارانه ای ، کمک شهریه و ...  می باشد . که دو مورد اول از همه مهمتر است . قبل از استاندارد ١۰۶ حسابداری مزایای بازنشستگی مبنای  نقدی بود .
    بر اساس هیات تدوین کننده استاندارد ١۰۶  هزینه سایر مزایای دوران بازنشستگی ، نوعی هزینه حقوق ومزایای انتقالی به دوره های آتی است که در ازای خدمات جاری کارکنان ، مزایایی در آینده به آنان تعلق خواهد گرفت که این هزینه وتعهدات سایر مزایا  باید شناسایی و اندازه گیری شوند  .
کانون توجه  در استاندارد ١۰۶  برآورد هزینه ارائه خدمات بهداشتی در دوره های آینده وتنزیل آن به ارزش فعلی است . در این برآورد لازم است ویژگی های جمعیت وانواع خدمات بهداشتی قابل ارائه مشخص شود. که ۵ نوع خدمت بهداشتی ذکر شده است
  ١- مخارج بستری شدن در بیمارستان  ۲- مخارج بیماران سرپایی  ٣- حق الزحمه پزشکان ومخارج آزمایشگاه  ۴-دارو و ملزومات پزشکی ، سایر خدمات حرفه ای پزشکی۵ - تمامی اقلام مربوط
که این هزینه ارائه خدمات بهداشتی دوره های آینده برآورد وارزش فعلی آن محاسبه می شود .
ویژگی های  SFAS#106
١- بدهی محسوب کردن سایر مزایای دوران بازنشستگی می باشد که این نوع بدهی را جزء تعهدات اخلاقی می داند
۲- مبتنی بودن بر مفروضات محاسبات بیمه ای است در این محاسبات لازم است هزینه خدمات بهداشتی وپیشرفت تکلونوژی مد نظر قرار گیرد (با پیشرفت تکلونوژی بعضی از هزینه ها بهداشتی کاهش می یابند )
SFAS # 112         
این استاندارد در موردکارکنان قدیمی یا غیر فعالی که هنوز رسما بازنشسته نشده اندکاربرد دارد . که این استاندارد مربوط به مزایای بعد از خدمت کارکنان است در حالی که SFAS#106 مربوط به مزایای دوران بازنشستگی می باشد .
مزایای بعد از خدمت کارکنان : شامل اشخاصی است که در حال حاضر مشغول کار نیستند (منتظرخدمت می باشند ) اما به خدمت آنان نیز قطعا خاتمه داده نشده است . که براساس این استاندارد این مزایا برمبنای محاسبات بیمه ای برآورد شود .
 جنبه های نظری حسابداری مزایای دوران بازنشستگی :
مهمترین موضوع مزایای دوران بازنشستگی برآورد هزینه و قابلیت اطمینان آن است . و در مورد بدهی تلقی کردن این مزایا هم شبهه وجود دارد . وتاکید تدوین کنندگان استاندارد مبنی بر منظور کردن هزینه وبدهی های این مزایا در متن صورت های مالی است .
مثل طرحهای بازنشستگی ، درمورد مزایای دوران بازنشستگی دوره گذار وجود دارد .
داراییهای وبدهیهای دوره گذار : تفاوت بین تعهدات انباشته مزایای دوران بازنشستگی وارزش متعارف داراییهای مربوط .
 که این تفاوت براساس یکی از روش های استهلاک مستهلک می شود
نتایج اقتصادی شناسایی مزایای دوران بازنشستگی :
تهیه کنندگان صورت های مالی با شناسایی مزایای دوران بازنشستگی در صورت های مالی مخالف هستند زیرا علاوه بر هزینه تهیه این اطلاعات ، انعکاس بدهیهای ناشی از این مزایا در ترازنامه ، موجب افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می شود . که برتوان استقراض واحد انتفاعی تاثیر منفی می گذارد . همچنین اجرای استاندارد ١۰۶  بر حقوق ومزایای مدیران نیز تاثیر می گذارد .
سعید سلطانی
خانم چگینی